OEZ (https://www.oez.sk/)

RoHS - VYHLÁSENIE

VYHLÁSENIE OEZ K NARIADENIE REACH A K SMERNICI RoHS

Vyhlasujeme, že spoločnost OEZ Slovakia spol. s r.o. spĺňa nevyhnutné požiadavky Európského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 zo dňa 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, povolení a obmedzovaní chemických látok, o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 nariadení Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Na stiahnutie