OEZ (https://www.oez.sk/)

Servis

Spektrum služieb, ktoré zabezpečuje útvar servisných služieb, pokrýva celý život prístrojov dodávaných našou firmou. Vybudovali sme ich na poznatkoch z každodennej praxe i na skúsenostiach Vás, našich zákazníkov.

 

Asistenčná služba

ASISTENČNÁ SLUŽBA (PODPORA PRI UVEDENÍ DO PREVÁDZKY)

 • overenie správnosti nastavenia nadprúdových spúští podľa projektovej dokumentácie alebo podľa isteného zariadenia (v mieste inštalácie)
 • jednorazové preškolenie obsluhy a zoznámenie s dokumentáciou (v mieste inštalácie).
 • „Protokol o nastavení“ istiaceho prvku, prípadne overenie selektivity s ďalšími prístrojmi OEZ na základe výpočtu programom Sichr
Revízia ističov

REVÍZIE ISTIČOV POČAS PREVÁDZKY

Revízie inštalovaných vzduchových ističov Arion a kompaktných ističov Modeion
Pri revízii Vám skontrolujeme
 • mechanické opotrebenie ističa
 • všetky ovládacie prvky
 • funkciu nadprúdovej spúšte vrátane kontroly prúdových transformátorov
 • nastavenie nadprúdovej spúšte podľa projektovej dokumentácie alebo podľa isteného zariadenia
 • vystavíme protokol, ktorý zároveň môže slúžiť ako doklad o preventívnej údržbe vykonávanej podľa noriem ISO 9000
Najväčší záujem o pravidelné vykonanie revízii majú užívatelia s nepretržitou prevádzkou, kde akýkoľvek výpadok znamená veľké ekonomické straty.
Preventívna údržba

PREVENTÍVNA ÚDRŽBA

 • obsahuje vyčistenie a konzerváciu ističa
 • mechanické nastavenie (najmä pri prístrojoch s častým spínaním)
 • prípadná výmena niektorých opotrebených častí
 • samozrejmosťou je odstránenie drobných závad

V prípade závady, ktorú nie je možné odstrániť na mieste, zabezpečíme opravu vo výrobnom závode v čo najkratšom termíne. Ak je istič prevádzkovaný v mieste, kde nie je  možná odstávka, ponúkame zapožičanie náhradného ističa.

Na základe Zmluvy o údržbe alebo Zmluvy o záručnom servise s predĺženou záručnou dobou Vám budeme poskytovať pravidelné ročné revízie ističov a preventívnu údržbu.

Viac o prevencii porúch
Retrofity

RETROFITY ISTIČOV

 • optimálny návrh riešenia podľa požiadavkou na istenie, spôsob ovládania a prevádzkovania ističa
 • pri vlastnej montáži garantujeme rýchlu výmenu pôvodného ističa overenými postupmi, kde tento zásah znamená odstávku max. 3 hodiny
 • po výmene nastavíme nadprúdovú spúšť podľa spracovaného projektu
 • ďalej sprevádzkujeme ovládacie obvody ističa
 • v prípade záujmu vykonáme na danej časti rozvádzača revíziu vrátane vystavenia revíznej správy
 • v súlade s platnou legislatívou

Retrofity v podaní OEZ znamenajú rýchlu, kvalitnú a overenú metódu náhrady starších ističov bez nutnosti úpravy pripojovacieho a montážneho miesta novými kompaktnými ističmi Modeion a vzduchovými ističmi ARION WL.

Na základe Zmluvy o údržbe alebo Zmluvy o záručnom servise s predĺženou záručnou dobou Vám budeme poskytovať pravidelné ročné revízie ističov a preventívnu údržbu.

Viac informacií o retrofitoch
Operatívny servis

OPERATÍVNY ZÁRUČNÝ I POZÁRUČNÝ SERVIS

  • vo výrobnom závode a špeciálnych zariadení
  • priamo v mieste inštalácie overenými postupmi
Viac o operatívnom servise