OEZ (https://www.oez.sk/)

Spoločenská zodpovednosť

Chránime zdravie a životné prostredie

Uvedomujeme si zodpovednosť za životné prostredie. Jeho ochrana je neoddeliteľnou súčasťou stratégie OEZ.  Koncern Siemens, ktorého sme súčasťou, sa zameriava na znižovanie emisií, zlepšovanie pracovného prostredia a energetické úspory.

Do roku 2030 chceme byť uhlíkovo neutrálna spoločnosť.  Hľadáme nové možnosti ako znižovať uhlíkovú stopu . Kladieme dôraz na kvalitu a bezpečnosť práce. Naša materská spoločnosť OEZ s.r.o. je držiteľom Diamantového certifikátu, ktorý dokladá úspešné zavedenie systému riadenia kvality, environmentálneho managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci a managementu hospodárenia s energiami.