OEZ (https://www.oez.sk/)

Privacy Notice

Osobné údaje možno spracovávať len v rozsahu, ktorý je potrebný na vopred dané, transparentné a zákonné účely. Okrem toho musia byť osobné údaje bezpečne uložené a pri ich prenose sa musia prijať príslušné opatrenia. Treba zabezpečiť vysoké štandardy kvality údajov a technickej ochrany proti nedovolenému prístupu k nim. Použitie údajov musí byť pre tých, ktorých sa údaje týkajú, transparentné. Zároveň musia byť zabezpečené práva týchto osôb, ktoré môžu požadovať poskytnutie prístupu k svojim osobným údajom, opravu svojich údajov, resp. si môžu uplatniť právo namietať proti spracúvaniu svojich údajov, príp. aj právo na vymazanie svojich údajov alebo na obmedzenie ich spracúvania

Viac v Privacy Notice.