OEZ (https://www.oez.sk/)

Všeobecné obchodne podmienky

Všeobecným dokumentom upravujúcim vzťah medzi OEZ a kupujúcim sú Všeobecné obchodné a nákupné podmienky. Tieto Všeobecné obchodné a nákupné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, uzavreté medzi OEZ a kupujúcim, pričom zmluvné strany môžu výslovnou dohodou v kúpnej zmluve alebo zmluve o dielo jednotlivé ustanovenia všeobecných obchodný a nákupných podmienok zmeniť alebo vylúčiť.

Celé znenie všeobecných obchodných a nákupných podmienok nájdete v jednotlivých dokumentoch: