Ako zabrániť škodám? Ochranou proti prepätiu pre DC aplikácie

minia.png Pri zvýšení napätia v elektrickom obvode nad akceptovateľnú hranicu znížia prepäťové ochrany svoju impedanciu a umožnia prechod prúdu z jedného vodiča do druhého. Tým prakticky dôjde k vyrovnaniu potenciálov.

Prepätie vzniká z mnoho dôvodov. Najčastejšie sú jeho príčinou údery blesku alebo spínacie pochody v napájacej sieti. Takému prepätiu hovoríme impulzné. Je definované ako napätie presahujúce najvyššiu hodnotu prevádzkového napätia v elektrickom obvode a je špecifické vo veľmi krátkom čase trvania (desiatky μs). Bez adekvátnej ochrany môže takéto napätia v lepšom prípade zničiť pripojené spotrebiče, v horšom prípade spôsobiť napríklad požiar objektu. Logicky teda musí byť znížené na takú hodnotu, aby nemohlo spôsobiť žiadne škody. Prístroje, ktoré to dokážu, nazývame prepäťové ochrany.

Prepäťové ochrany OEZ

Pri zvýšení napätia v elektrickom obvode nad akceptovateľnú hranicu znížia prepäťové ochrany svoju impedanciu a umožnia priechod prúdu z jedného vodiča do druhého. Tým prakticky dôjde k vyrovnaniu potenciálov. Prepäťové ochrany teda zaisťujú vyrovnanie potenciálu a tým ochranu elektroinštalácie. Vo väčšine aplikácií dnes už nájdeme prepäťové ochrany na prívodnom nn vedení k objektu. V prípade fotovoltaických aplikácií je však riziko veľakrát podceňované. Najväčšia hrozba je väčšinou už vybudovaných fotovoltaických elektrárni, kde bol pri realizácii kladený dôraz skôr na náklady než na ochranu. V dnešnej dobe sa už objavujú prípady, kedy poisťovne nie sú ochotné opakovane platiť za zariadenia fotovoltaických elektrárni zničené prepätím a tlačia na investorov, aby prepäťové ochrany doplnili.

Ochrana proti spínaciemu prepätiu alebo prepätiu indukovanému na vodičoch pri údere blesku je väčšinou zaistená druhým stupňom T2. Energia vzniknutá prietokom prúdu prepäťovou ochranou nedosahuje takých hodnôt, aby prístroj zničila. Naproti tomu ochrana proti prepätiu spôsobenému prietokom časti bleskového prúdu elektroinštaláciou musí byť vždy viacstupňová. Prepäťové ochrany T1+T2 (prvý a druhý stupeň) sú schopné previesť prúdy s omnoho vyššou energiou ako prepäťové ochrany T2.

Príklad použitia pri inštalácii FVE panelov

Pri výbere prepäťovej ochrany je teda veľmi dôležité si uvedomiť, či bude prepäťovou ochranou pretekať len prúd indukovaný na vodičoch zo vzniknutého elektromagnetického poľa alebo priamo bleskový prúd. Ako jednoduchý príklad môžeme uviesť inštaláciu FVE panelov na streche objektu.

  1. Pokiaľ nie sú panely spojené so zachytávajúcou sústavou objektu, môže sa na pripojené vodiče len indukovať napätie, ktoré vytvorí prepätie. Prepäťovou ochranou preteká len prúd potrebný k vyrovnaniu potenciálov. Celý prúd blesku je zvedený systémom ochrany pred bleskom. Tu je dostačujúce použitie prepäťovéj ochrany T2 (SVC-DC-…).

  2. Pokiaľ sú panely spojené so zachytávajúcou sústavou, existuje pre bleskový prúd okrem zvodu ďalšia vodivá cesta na zemný potenciál. Časť bleskového prúdu tečie aj cestou FVE panel - striedač - hlavný rozvádzač nn - zem. K vyrovnaniu potenciálov nie je T2 dostatočný. Je nutné použiť T1+T2 (SVBC-DC-…).

Začiatkom tohto roku bola zverejnená nová verzia programu Prozik 2.11 pre výpočet a analýzu rizík podľa STN EN 62305-2 ed.2. Výpočet a analýza rizík vzniku škôd spôsobených úderom blesku je na základe vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požiadavkách na stavby povinná.

Typové označenie Typ Menovitý
výbojový prúd
In 8/20 μs
Maximálny
výbojový prúd
Imax 8/20 μs
Impulzný prúd
In 10/350 μs
Najvyššie trvalé
prevadzkové napätie
Ucpv
Napäťová
ochranná hladina
Up
SVBC-DC-1050-3V-MZ T1+T2 15 kA 40 kA 5 kA 1 050 V < 3,5 kV
SVBC-DC-720-3V-MZ T1+T2 15 kA 40 kA 5 kA 720 V < 2,6 kV
SVC-DC-1170-3V-MZ T2 15 kA 40 kA - 1 170 V <3,7 kV
SVC-DC-800-3V-MZ T2 15 kA 40 kA - 800 V <2,7 kV