Servis

Spektrum služieb, ktoré zaisťuje útvar servisných služieb, pokrýva celý život prístrojov dodávaných našou firmou. Vybudovali sme ich na  poznatkoch z každodennej praxe a na skúsenostiach Vás, našich zákazníkov.

Asistenčná služba
Revizie ističov
Preventívna údržba
Retrofity
Operatívny servis

Asistenčná služba (podpora uvedenia do prevádzky)

  • overenie správnosti nastavenia nadprúdových spúští podľa projekčnej dokumentácie alebo podľa isteného zariadenia (v mieste inštalácie)
  • jednorazové preškolenie obsluhy a zoznámenie s dokumentáciou (v mieste inštalácie).
  • Protokol o nastavení“ istiaceho prvku, prípadne overenie selektivity s ďalšími prístrojmi OEZ na základe výpočtu programom Sichr