Novinky v softwarovej podpore OEZ

Spoločnosť OEZ je významným výrobcom istiacich a spínacích prístrojov nízkeho napätia. Svojim zákazníkom poskytuje i rozsiahlu technickú a softwarovú podporu. Jedná sa o pomoc s aplikáciou dodávaných produktov a uvádzaním zložitých zariadení do prevádzky, servis prístrojov a celý rad ďalších služieb zameraných na prevenciu porúch a modernizáciu existujúcich rozvádzačov. Cieľom softwarovej podpory je čo najviac uľahčiť prácu projektantom, revíznym technikom, prevádzkovým elektrikárom a obchodným partnerom. Všetku softwarovú podporu poskytujeme zákazníkom zdarma prostredníctvom internetových stránok www.oez.sk a na DVD nosiči s názvom Produkty a SW podpora.

Výpočtový program Sichr | Konfigurátor OEZ | Sady 2D výkresov - DWG, DXF, WMF | ProDok - prezeranie dokumentov 2D výkresov a 3D modelov | Ďalšie produkty softwarovej podpory

Výpočtový program Sichr

Sichr_2011.pngPrůběh třífázového zkratového prouduZnačnú obľubu si za dlhé roky používania získal výpočtový program Sichr. Slúži k riešeniu rozvodov nízkeho napätia v lúčových sieťach ako TN, tak i v sieťach IT bez vyvedeného stredného vodiča. Samozrejmosťou je výpočet skratových prúdov v jednotlivých častiach rozvodu a kontrola, či použité prístroje majú dostatočnú skratovú vypínaciu schopnosť (obr. 1).  

Dôležitou úlohou projektanta je správne nadimenzovať vedenie a zaistiť jeho ochranu pred nadprúdmi v celom ich rozsahu. I v tomto smere program Sichr pomáha eliminovať všetky riziká spojené s prevádzkovaním elektrického rozvodu vrátane prípadov, kedy sa jedná o zložitejšie vedenie zložené z niekoľkých paralelných káblov. Dimenzování a jištění kabelůMožností, ako paralelné káble istiť, je celý rad, od spoločného istenia proti preťaženiu i skratu na začiatku vedenia až po najkomplikovanejší variant so samostatným istením jednotlivých žíl na ich začiatku i konci. Každý z týchto variant program vie posúdiť. Vyhodnotí všetky druhy možných porúch a na prípadné problémy dôrazne upozorní (obr. 2).

Ďalšou dôležitou podmienkou pre bezpečnú prevádzku elektrickej inštalácie je správna funkcia ochrany automatickým odpojením od zdroja pri poruche, inými slovami natoľko nízka impedancia poruchovej slučky, aby bol príslušný prístroj schopný poruchu odpojiť do stanoveného času vypnutia. Ochrana automatickým odpojením od zdroje při poruše - impedanční smyčkyProgram Sichr vyčísluje maximálnu dovolenú hodnotu impedancie slučky na základe vypínacej charakteristiky príslušného istiaceho prístroja prípadne vybavovacieho reziduálneho prúdu prúdového chrániča. Tú potom porovnáva s vypočítanou impedanciou poruchovej slučky riešeného rozvodu. Výpočet zahŕňa impedanciu celej poruchovej slučky od impedancie vysokonapäťového rozvodu cez vnútornú impedanciu transformátora, impedanciu káblov zahriatych prechádzajúcim prúdom až po vnútornú impedanciu použitých istiacich prístrojov (obr. 3).

Spoľahlivosť dodávky elektrickej energie je do značnej miery daná selektívnym pôsobením za sebou zaradených istiacich prístrojov. Tým, že vypína iba istiaci prístroj najbližšie nadradený miestu poruchy, je obmedzený rozsah inštalácie odpojenej od napájania a sú tak obmedzené ekonomické dopady spôsobené odstávkou elektrickej energie. Vyhodnocení selektivityZachovaním  funkčnosti dôležitých obvodov, ako je napríklad osvetlenie, selektívne pôsobenie prispieva i ku zvýšeniu úrovne bezpečnosti. Program Sichr vyhodnocuje selektivitu nielen v oblasti preťaženia na základe vzájomnej polohy vypínacích charakteristík, ale aj pri skratoch, kedy pôsobia okamžité, čiže skratové spúšte ističov. Pre správne posúdenie selektivity v tomto rozsahu prúdov program disponuje širokou škálou nameraných hodnôt selektivity celého radu dvojíc istiacich prístrojov (obr. 4).

Zatiaľ opomínaným hľadiskom pri dimenzovaní vedenia je ekonomická optimalizácia jeho prierezu. Pri dimenzování vedenia spravidla dbáme iba na jeho funkčnosť z pohľadu prenášaného prúdu, úbytkov napätia a impedančných slučiek. Jediným uvažovaným ekonomickým ukazovateľom je potom obstarávacia cena vedenia. Ekonomická optimalizace průřezu kabelůPri neustále stúpajúcej cene elektrickej energie je však dôležitá i cena elektrických strát, ktoré na tomto vedení behom jeho používania vznikajú. Cena týchto strát za určitých okolností môže niekoľkonásobne prevýšiť cenu vlastného kábla. Program preto na základe zadaných ekonomických parametrov vyhodnocuje tzv. hospodárny prierez vedenia tak, aby celkové náklady, teda súčet obstarávacích nákladov na vedenie a ceny strát, boli čo najnižšie (obr. 5).

Konfigurátor OEZ

Konfigurator_2011.pngUžitočnou pomôckou pre výber jednotlivých produktov a ich príslušenstva je Konfigurátor OEZ. Program vždy ponúka iba príslušenstvo, ktoré sa k danému výrobku hodí a kontroluje jeho počet. Náhrada starších jističů v Konfigurátoru OEZV praxi to znamená napríklad to, že k ističu Modeion nie je možné vybrať viac pomocných spínačov a pomocných spúští, ako sa ich fyzicky vojde do príslušných dutín. Výstupom je potom spoločná tabuľka všetkých vybraných výrobkov vrátane objednávacích kódov a ponukových cien, ktorú možno ľahko uložiť alebo priamo vyexportovať do programu MS Excel. V časti konfigurátora týkajúcej sa ističov Modeion je implementovaná zaujímavá funkcia umožňujúca vybrať náhrady starších typov ističov. Stačí zadať údaje z typového štítku staršieho ističa a program tieto údaje rozkóduje a ponúkne zodpovedajúcu náhradu (obr. 6). V časti Arion je potom funkcia, ktorá dovoľuje rozkódovať typové označenie ističa Arion WL a prezradiť, aké komponenty vo svojich útrobách ukrýva.

Menu OEZ pro AutoCADSady 2D výkresov - DWG, DXF, WMF

Predovšetkým projektantom je určená sada 2D výkresov predstavujúca rozmerové náčrty, schématické značky a schémy zapojení v troch rôznych formátoch: DWG, DXF a WMF. Užívatelia AutoCADu ocenia menu, ktoré im výrazne uľahčí orientáciu v niekoľkých tisícoch týchto výkresoch (obr. 7). 

ProDok - prezeranie dokumentov 2D výkresov a 3D modelov

Prohlížeč dokumentů ProDokPre užívateľov ostatných kresliacich programov spoločnosť OEZ v tomto roku pripravila novinku, prehliadač dokumentov ProDok. Ten pracuje nielen s vyššie spomínanou sadou 2D výkresov, ale je doplnený ešte o 3D modely vo formáte STEP. ProDok neslúži iba k prezeraniu dokumentov, ale tiež k ich vyberaniu a k následnému hromadnému exportu vybraných dokumentov do vopred zvoleného adresára na pevnom disku. Tu sú potom pripravené k použitiu akýmkoľvek kresliacim programom, ktorý dokáže pracovať s použitými formátmi dokumentov (obr. 8).

  • Vyskúšajte ZDARMA:

Ďalšie produkty softwarovej podpory

Na záver ešte pripomeňme, že záujemci môžu využiť knižnice produktov OEZ pre rad projekčných programov ako je Eplan, Elprocad, Elcad, Cadelec a mnoho ďalších.