Kalendár akcií

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 13.08.2020 |... (Akce)
13. 08. 2020, 07:00 - 13. 08. 2020, 13:00
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Nový výpočtový program - Prozik

oez.png Ochranu proti škodám, ktoré môže spôsobiť blesk, ľudia riešia už veľa rokov. Chrániť seba aj svôj majetok je prirodzené. Výpočet riadenia rizika pri všetkých stavbách, kde by mohol blesk okrem iného spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb musí byť vykonaný podľa nového súboru noriem STN EN 62305, konkrétne časti druhej. Numerický výpočet podľa vyššie menovanej normy je pomerne rozsiahly, a tak OEZ vytvoril program, ktorý tento výpočet podstatne urýchli. Výstupom programu je textový súbor obsahujúci výpis nastavených hodnôt, zhodnotenie výsledkov a návrh konkrétneho riešenia ochrany. Tento výstup je použiteľný ako príloha celkového projektu elektro. V tomto článku Vás zoznámime s ovládaním programu a následne s princípom zadávania dát a vyhodnotenia výsledkov nového programu na výpočet rizík Prozik.

Obsluha programu

Případová studie - výpočtový program Prozik

Po spustení výpočtového programu Prozik sa dostávame na úvodnú kartu s informáciami o projekte.

Jednotlivé polia postupne vyplníme a potom prejdeme na ďalšiu kartu pomocou tlačidla vpravo dole „Pokračovať“. V priebehu zadávania dát je treba vyplniť niekoľko takých kariet. Sú na nich predovšetkým informácie o chránenej stavbe, pripojených inžinierskych sieťach a použitých elektrických zariadeniach. Ak je treba sa vrátiť späť k už vyplneným údajom, použijeme tlačidlo „Späť“. Medzi jednotlivými kartami je zároveň možné sa prepínať kliknutím na príslušné záložky (dole).

Hlavné menu je štandardné. V menu „Súbor“ nájdeme základné príkazy pre správu súborov. Je možné založiť nový projekt, otvoriť už uložený (rozpracovaný) projekt alebo načítať jednu zo štyroch prípadových štúdií z STN EN 62305-2. Ďalej je možné projekt alebo jeho výstup uložiť, prípadne program ukončiť.

V menu „Nápoveda“ nájdeme na prvej pozícii v menu možnosť „Nápoveda zapnutá“. V tomto stave sa po kliknutí na určitú oblasť na kartách zobrazí nápoveda zodpovedajúca danej téme. Program ponúka aj ďalšiu formu nápovedy. Ak zastavíme kurzor myši nad niektorou z oblastí, zobrazí sa po niekoľkých sekundách krátky vysvetľujúci text. Obidve tieto nápovedy je možné v menu vypnúť.

Zadanie informácií potrebných na vykonanie výpočtu

Na korektný výpočet je nutná informácia o chránenej stavbe, inžinierskych sieťach k nej pripojených, vnútorných systémoch a ďalšie. Podrobný príklad je spracovaný v Zborníku k seminárom OEZ 2012.

Základné dáta o chránenej stavbe

Riziko strát spôsobených úderom blesku závisí od počtu nebezpečných udalostí, pravdepodobnosti, že nebezpečná udalosť spôsobí stratu, a veľkosti danej straty. Na kartách „Základné dáta o chránenej stavbe“, „Inžinierske siete“ a „Vnútorné zariadenia“ zadávame postupne potrebné informácie.

Zóny – charakteristiky vnútorných systémov

Čo je to zóna? Každú stavbu môžeme rozdeliť na zóny. Sú to časti stavby, ktoré vykazujú homogénne parametre. Stavbu môžeme chápať ako jedinú zónu alebo ju môžeme rozdeliť na viacero zón. Rozdelením na zóny je výsledok presnejší a vo väčšine prípadov dochádza ku zníženiu vypočítaného rizika.

Výsledky

Po vyplnení všetkých potrebných údajov môžeme prejsť k vyhodnoteniu výsledkov. Na karte „Vypočítané hodnoty“ sú zobrazené jednotlivé riziká a ich súčasti. V hornej časti je možné zaškrtnutím príslušného políčka zapnúť aj zobrazenie informácií o počte nebezpečných udalostí, pravdepodobnostiach škôd alebo následných stratách. Implicitne je nastavené zobrazenie celkových hodnôt. Je však možné hodnoty zobraziť aj pre jednotlivé zóny.

Vyhodnotenie výsledkov

Pokiaľ niektoré z rizík prekračuje prípustné hodnoty, je zobrazené červenou farbou. V takomto prípade musia byť vykonané také zmeny parametrov, ktoré vedú ku zníženiu rizika pod stanovenú hranicu.

Součásti rizika - výpočtový program Prozik

Z tabuľky je zrejmé, že najviac zvyšuje riziko súčasť rizika Rv, ktorá súvisí s úderom blesku do vedenia. Kliknutím na pole „Rv“ sa rozbalí zoznam parametrov, ktoré ovplyvňujú danú časť rizika. Jednotlivé riadky fungujú ako odkaz na konkrétnu kartu, kde se daný parameter nastavuje.

V prvom kroku sa teda pokúsime znížiť celkové riziko inštalovaním SPD na vstup služieb (karta „Vnútorné zariadenie“ – oddiel „Použitá koordinovaná ochrana“).

Součásti rizika - výpočtový program Prozik

Evidentne inštalácia prepäťových ochrán znížila súčasť rizika RV a tým aj výsledné riziko. Stavba je teda dostatočne chránená proti škodám spôsobeným údermi blesku.

Výstup programu

Výstup - výpočtový program Prozik

Tieto výsledky sú spoločne so všetkými informáciami o zadaných parametroch súčasťou textového výstupu, ktorý je možné použiť ako prílohu elektro projektu. Výstup obsahuje aj konkrétny návrh typu prepäťovej ochrany pre nn siete.

Záver

Vykonávať analýzu rizík je pri nových projektoch povinné. Pripravili sme pre Vás program, ktorý Vám pomôže splniť túto povinnosť za relatívne krátku dobu. Ďalší projekt môže byť len určitou obmenou už existujúceho projektu. V takom prípade môže celý výpočet zabrať cca 10 minút vrátane tlače záverečnej správy.

Technická podpora
Tel.: +421 2 49 21 25 04
Email: prozik.cz@oez_com