Nepodceňujte údržbu jisticích přístrojů

Servisní služby OEZ Jisticí prvky jsou základní součástí všech elektrických zařízení. Slouží k ochraně vedení nebo připojených zařízení před přetížením a zkratem. Z hlediska obsluhy jsou především oblíbené jističe. Kompaktní a vzduchové jističe mohou být navíc vybaveny nejširším příslušenstvím, které umožňuje dálkově je ovládat, řídit nebo signalizovat jejich provozní či poruchové stavy.

Revize a prevence

Provozovatelé všech elektrických zařízení jsou podle platné legislativy povinni udržovat elektrická zařízení v takovém stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, hospodářských zvířat, popř. majetku. Naštěstí většina provozovatelů si je toho vědoma. Mnozí si také uvědomují, že případná porucha a přerušení dodávky elektrické energie může v jejich provozech způsobit velké finanční ztráty. Z tohoto důvodu zavádějí systém pravidelných revizí spojených s preventivní údržbou. Pro revize platí ČSN 33 1500 (Revize elektrických zařízení) a prováděcí norma pro revize elektrického zařízení ČSN 33 2000-6 (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize). Norma ukládá revizním technikům zkontrolovat stav jednotlivých obvodů, vykonat měření a porovnat skutečnost s požadavky a předpisy. Mimo jiné musí také revizní technik ověřit, zda je zařízení instalováno a provozováno podle podmínek stanovených výrobcem.

Asistenční služba, diagnostika a údržba přístrojů OEZ

Test jističe BL1600S.jpgNe každý revizní technik však může být vybaven veškerou měřicí technikou pro ověřování funkce a charakteristik instalovaných jističů. Proto je při uvádění nových zařízení do provozu nabízena zákazníkům pro přístroje značky OEZ tzv. asistenční služba a při vykonávaní pravidelných revizí zařízení také diagnostika a údržba přístrojů. V čem uvedené služby spočívají? Technik společnosti OEZ přijede přímo na místo instalace, zkontroluje připojení a nastavení jističů (obr. vpravo). Předvede a vysvětlí obsluhu jističů přímo pracovníkům, kteří je budou obsluhovat. Tímto způsobem může na místě poukázat na případné nedostatky nebo je hned odstranit. Současně může navrhnout opatření pro odstranění rizik. Zjištěný stav a veškeré naměřené hodnoty jsou potom uvedeny v protokolu, který zůstává u provozovatele jako příloha revizní zprávy.

Údržba

Z praxe vyplývá, že je v provozu mnoho nejrůznějších starších přístrojů. Jejich stav a provozuschopnost odpovídá podmínkám, v jakých pracují, a péči uživatelů. Vlivem času a provozu dochází k opotřebení a znečištění jednotlivých dílů. Není-li na jističi vykonávána pravidelná odborná údržba, nelze vyloučit ani to, že mechanismus jističe přestane fungovat právě ve chvíli, kdy je to nejméně vhodné.

udrzba_jistice_ARV1636.jpgJistě bude každý souhlasit s tím, že nejlépe dokáže posoudit stav a funkci jističe autorizovaný servisní technik (obr. vpravo). Společnost OEZ s. r. o., je výrobcem jističů s dlouholetou tradicí a významným podílem na trhu v ČR. Pro opravy a údržbu přístrojů OEZ jsou jedinými autorizovanými osobami v ČR technici Servisu OEZ. Tito odborníci jsou pravidelně školeni a mají zkušenosti z různých instalací jističů. Proto, na základě dlouholetých zkušeností, mohou pomoci zákazníkům buď radou po telefonu, nebo profesionálním zásahem přímo v místě instalace jističů.

Nebezpečné sekundární závady

Často se stává, že technici OEZ při servisní prohlídce jističů odhalí včas, nebo dokonce na poslední chvíli hrozící nebezpečí zkratu či požáru vlivem znečištění povrchu nebo degradaci izolace přístrojů, nedokonalé spoje nebo chybějící izolační přepážky. Mnoho součástí jističů může být poškozeno, ačkoliv to na první pohled není vidět. Technici OEZ však vědí „na co sáhnout“ a co zkontrolovat.

Nejde vždy pouze o poškození samotného jističe. Jsou to také např. nedotažené spoje v nepřístupných místech, spoje natřené v místě dotyku barvou nebo nedostatečné upevnění přípojnic. Často se také najdou cizí předměty v elektrickém zařízení, jejichž přítomnost či náhlé uvolnění může způsobit výrazné škody. Mnohdy je také zjištěno nevhodné nastavení nadproudových spouští jističů, které může způsobit nežádoucí výpadek části nebo celého zařízení. Odstranění takovýchto „sekundárních“ závad rovněž zvyšuje bezpečnost a spolehlivost zařízení.

Retrofity

Zjistí-li servisní technik při servisní prohlídce jističe mezní nebo havarijní stav přístroje, může zajistit výměnu starších přístrojů OEZ za nové, moderní. Tyto náhrady jsou realizovány rychle a profesionálně v podobě retrofitu, a to včetně montáže. Provedení retrofitu jako komplexní služby je nabízeno ve spolupráci s certifikovanými firmami ve všech regionech České republiky nebo přímo prostřednictvím servisních služeb OEZ. Největšími výhodami retrofitu jističem Modeion nebo Arion WL jsou dokonalé zpracování, kvalitní příprava a rychlé provedení. Minimální doba odstávky tak šetří čas i peníze.

Servisní prohlídky, údržbu, opravy a náhrady provozovaných jističů lze vždy řešit ve spolupráci se servisními službami OEZ, s. r. o. Pracoviště OEZ jsou úzce provázána, a tak se jakýkoliv podnět ze strany zákazníka vždy dostane na správné místo.